Producenci

Zaloguj się

Polityka Prywatności

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady wykorzystania i ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych.

Administratorem tych danych jest podmiot prowadzący Sklep, czyli Faberars Bernat-Rabiega Agnieszka z siedzibą w Lubinie przy Wrzosowej 43, zwany dalej Sprzedawcą. (kontakt: faberars@faberars.pl lub # 501 358 431)

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

  1. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)

  2. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt. 2.1. jest konieczne, aby zrealizować usługi oferowane przez Sklep.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

2.5 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

2.6 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

2.7 Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in.:

- operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów,

- podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów,

- biuru rachunkowemu w przypadku, gdy Nabywca zażąda wystawienia faktury.

2.8 Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez Sprzedawcę DreamCommerce w związku z prowadzeniem Sklepu przez Sprzedawcę, w tym w związku z wykonywaniem przez DreamCommerce na rzecz Sprzedawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą a DreamCommerce, umożliwiającej Sprzedawcy korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia Sklepu.

2.9 Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2.10 Z uprawnień tych Użytkownik może skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy, że jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały

zebrane przez Sprzedawcę; zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych, które będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Użytkownik zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Sprzedawcy, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sprzedawcy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Skargę, w związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika, można wnieść do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

2.11 Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla

celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł

- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego

celu.2.12 Sprzedawca przechowuje dane osobowe Użytkownika od momentu rejestracji w Sklepie lub dokonania pierwszego zakupu bez rejestracji w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

nie dłużej niż 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.2.14 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

3. Ciasteczka (cookies)

3.1 Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez nasz sklep znajdą Państwo w zakładkach (kliknij, aby przeczytać) Polityka Prywatności i Regulamin.

Waluty

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
SKLEP DLA DZIECI maluch2004.pl to pościel dziecięca DISNEY i mnóstwo innych akcesoriów dla niemowląt i mam.
NIP: 692 220 28 96 REGON 932831030 EDG nr 002787
sklep@maluch2004.pl, #519 181 284
{nocache:6031779e41de56173d78a658757bc32f#0}
Sklep internetowy Shoper.pl